Czego potrzebują dzieci?!

DODANE 22.03.2020

Czas wolny

1.Czas wolny- sposób jego wykorzystywania stanowi dla człowieka jeden z najważniejszych wymiarów jego życia. Ważne jest, aby Rodzice spędzali jak najwięcej czasu z dziećmi, oraz w pełni wykorzystali go na to, aby: wyrażać i dzielić swoje emocje z dziećmi, być otwartymi na propozycje swoich pociech oraz aktywnie spędzać wspólny czas.


Komunikacja

2.Komunikacja- Zdolność sprawnego komunikowania się stanowi w tym okresie jedną z podstawowych umiejętności pozwalających dziecku na celowe działanie we współpracy - z dorosłym, jak i z rówieśnikami. Spójna komunikacja z dziećmi, to także rozwijanie umiejętności przeżyć i emocji. Adekwatne nazewnictwo np. emocji, uwrażliwi dziecko na przeżycia emocjonalne- własne, ale również innych ludzi.


Zaufanie

3.Zaufanie- jest wiarą w uczciwość i szczerość ludzkich intencji. Pamiętajmy, że proces nabywania zaufania wymaga najpierw poświęcenia się ze strony rodziców, a przede wszystkim zależy od ich otwartości i gotowości do szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów i narastających z wiekiem pytań. Warunkiem niezbędnym do budowania zaufania ze strony rodziców jest ich postawa ufności w stosunku do dzieci.


Wsparcie

4.Wsparcie- Skuteczne przekazywanie informacji zwrotnych – „FUO”

(F)akty - odwoływać do zachowania, a nie do osoby. Faktem jest to, co dzieje się w tym momencie i co dosłownie widzą moje oczy.

(U)czucia - własne, wyrażone w sposób łagodny, ale stanowczy

(O)oczekiwania/Pochwała - Jest jasnym i precyzyjnym wyrażeniem, czego w związku z zaistniałym faktem oczekuję od dziecka. Tak jak fakt, powinno być oparte na wskazaniu konkretnego oczekiwania, precyzyjnie określonego


Motywacja

5.Motywacja- Warto zaproponować wszystkim rodzicom, żeby dwa razy w roku – przed feriami zi­mo­wy­mi i przed wa­ka­cja­mi – urządzili w domu świątecz­ny obiad, w cza­sie którego po­wiedzą swo­im dzieciom coś ta­kie­go: „Ko­cha­ny Jan­ku (albo ko­cha­na Zo­siu), z całego ser­ca dziękujemy ci za to, że cho­dzisz do szkoły, uczestniczysz w dodatkowych zajęciach sportowych. Mamy na­dzieję, że cze­goś się nauczyłeś i spra­wiło ci to frajdę. Wie­my, że nie każdy dzień był radosny, i dla­te­go dzięku­je­my ci za to, że z nami współdziałałeś."Dzie­ci po­trze­bują do­rosłych, którzy mają czas, żeby pobyć z nimi tu i te­raz. My, ro­dzi­ce, stale je­steśmy zajęci przyszłością. Kie­dy na­sze dzie­ci mają czte­ry lata i chętnie się uczą- często myślimy już o uniwer­sy­te­cie, na którym będą stu­dio­wać. Jaki ma to na nie wpływ? Najczęściej czują się bardzo sa­mot­ne, jeśli nie ma niko­go, kto pobędzie z nimi tu i te­raz. Wy­da­je im się wte­dy, że nikt nie chce z nimi być

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.
przetwarzanie danych osobowych na ww. zasadach.